Regulamin Salonu Bansimpro

Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z naszego Salonu Symulatorów Bansimpro. Przybycie i skorzystanie z naszych usług oznacza akceptację niniejszych postanowień.

Rezerwacje i warunki korzystania

2.1. Aby skorzystać z naszych symulatorów, należy dokonać wcześniejszej rezerwacji terminu bądź zapytać o dostępność na miejscu.
2.2. Rezerwacje można dokonywać telefonicznie lub osobiście w naszym salonie.
2.3. Ze względu na ograniczoną dostępność symulatorów, zalecamy dokonywanie rezerwacji z odpowiednim wyprzedzeniem.
2.4. Osoba rezerwująca symulatory musi być pełnoletnia.
2.5. W przypadku braku przybycia w zarezerwowanym terminie, nie gwarantujemy dostępności symulatorów.

Zasady korzystania z symulatorów
3.1. Przed rozpoczęciem korzystania z symulatorów, uczestnik otrzyma niezbędne instrukcje obsługi i zasady bezpieczeństwa.
3.2. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz wszelkich wytycznych instruktora.
3.3. Wszelkie uszkodzenia wyrządzone symulatorom lub sprzętowe podczas korzystania z nich będą odpowiedzialnością uczestnika, który będzie zobowiązany do naprawy lub pokrycia kosztów naprawy.
3.4. Korzystanie z symulatorów odbywa się na własne ryzyko uczestnika.

Zachowanie i regulacje obiektu
4.1. W salonie obowiązuje zachowanie kulturalne i szacunek dla innych uczestników oraz personelu.
4.2. Zabrania się spożywania alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających przed lub w trakcie korzystania z symulatorów.
4.3. Palenie tytoniu jest zabronione w salonie.
4.4. Uczestnicy są odpowiedzialni za wszelkie szkody wyrządzone mieniu należącemu do salonu.

Odpowiedzialność
5.1. Salon Symulatorów Samochodowych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub kontuzje wynikłe w wyniku korzystania z symulatorów.
5.2. Każdy uczestnik korzysta z symulatorów na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czyny.

Postanowienia końcowe

6.1. Niniejszy regulamin może być zmieniany lub aktualizowany przez Salon Symulatorów Bansimpro. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna w salonie oraz na naszej stronie internetowej.
6.2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Salon Symulatorów Bansimpro zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia symulatorów lub wyproszenia osoby naruszającej regulamin.
6.3. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z salonu będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i przestrzeganie zawartych w nim zasad.